Takshashila Hosts Students from New York University