Takshashila Hosts former National Security Adviser Shivshankar Menon