New Kannada book out by Takshashila alumnus Vasant Shetty