Aditya Sinha on Takshashila’s Public Policy Students